Đăng nhập

FAQ

Cần làm gì để có một tài khoản Kế Hoạch Nhỏ?

Bạn cần hoàn thành khảo sát này để nhận một tài khoản Kế Hoạch Nhỏ. Sau khi hoàn thành khảo sát, thông tin đăng nhập sẽ được gửi tới bạn trong vòng 2 phút.

Tôi có thể làm gì với một tài khoản Kế Hoạch Nhỏ?

Thông tin tất cả sản phẩm, tài liệu, chương trình mà bạn đăng ký thành công sẽ được lưu trữ trong mục quản trị của tài khoản này.

Trong tương lai, đội ngũ Kế Hoạch Nhỏ sẽ giới thiệu liên tục các tài liệu và chương trình mới để phục vụ hành trình phát triển bản thân của bạn. Tất cả chúng cũng sẽ được cập nhật ở trong tài khoản của bạn.