ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
1.1. Trang web này (“Trang web”), nội dung có sẵn qua Trang web và email của chúng tôi (“Nội dung”) được phân phối bởi TCC & Partners (“chúng tôi”, hoặc “Công ty”). Trang web cùng với Nội dung, công cụ, giao dịch và các dịch vụ khác có sẵn bằng cách sử dụng Ứng dụng và Trang web, được gọi chung là “Dịch vụ”.

1.2. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này (“Điều khoản”), thiết lập mối quan hệ hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty. Vì lý do này, VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1.3. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và Chính sách đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi

 

Các điều khoản Quyền riêng tư

Chính sách và các điều khoản, chính sách hoặc tài liệu bổ sung khác có thể được đăng trên Dịch vụ theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

1.4. Trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi như vậy.

2. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
2.1. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CHỨA MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (MỤC 2), MIỄN TRỪ BẢO HÀNH (MỤC 8), GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (MỤC 9), BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO LÀ THÔNG QUA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY TRONG MỤC 12.

2.2. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, HOẶC NẾU BẠN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THÌ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ: HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI

3.1. Dịch vụ cung cấp cho người dùng kế hoạch phát triển cá nhân được cá nhân hóa. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân.

3.2. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng: (i) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc mà bạn gửi là trung thực và chính xác; (ii) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó; và (iii) việc bạn sử dụng Dịch vụ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc các Điều khoản này. Nếu không, Dịch vụ có thể hoạt động không chính xác và chúng tôi không thể liên hệ với bạn để cung cấp các thông báo quan trọng.

3.3. Dịch vụ không nhằm mục đích sử dụng cho các cá nhân dưới 16 tuổi. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng bạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn đã nêu ở trên. Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường là dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp giám sát để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản này trước khi bạn sử dụng Dịch vụ.

3.4. Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Hồ sơ của bạn, hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, có hoặc không có thông báo cho bạn, trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản này.

3.5. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận một số thông tin liên lạc, chẳng hạn như thông tin cập nhật về Dịch vụ hoặc bản tin e-mail định kỳ từ Công ty. Bạn có thể chọn không nhận các thông tin không cần thiết bằng cách hủy đăng ký nhận thông báo qua email.

3.6. Dịch vụ có thể được sửa đổi, cập nhật, bị gián đoạn hoặc tạm ngừng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

4. CÁC DỊCH VỤ KHÁC; NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG
4.1. Bạn thừa nhận rằng tất cả văn bản, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​sự tổng hợp (nghĩa là thu thập, sắp xếp và tổng hợp thông tin), dữ liệu, nội dung, phần mềm và tài liệu khác được hiển thị trên Dịch vụ hoặc được Công ty sử dụng để vận hành Dịch vụ (bao gồm Trang web và Nội dung và loại trừ bất kỳ Nội dung Người dùng nào (như được định nghĩa bên dưới)) là sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

4.2. Công ty bảo lưu rõ ràng tất cả các quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong tất cả những điều đã nói ở trên, và ngoại trừ được các Điều khoản này cho phép rõ ràng, mọi việc sử dụng, phân phối lại, bán, biên dịch, thiết kế ngược, tháo gỡ, dịch thuật hoặc khai thác chúng khác là nghiêm ngặt Cấm. Việc cung cấp Dịch vụ không chuyển giao cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó.

4.3. Thông tin bạn gửi cho chúng tôi như một phần đăng ký của bạn và mọi dữ liệu, văn bản và tài liệu khác mà bạn có thể gửi hoặc đăng cho chúng tôi (“Nội dung Người dùng”) vẫn là tài sản trí tuệ của bạn và Công ty không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác trong thông tin đăng ký đó và Nội dung Người dùng. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rằng Công ty có thể giữ lại bản sao của tất cả thông tin đăng ký và Nội dung Người dùng và sử dụng thông tin đó và Nội dung Người dùng khi cần thiết một cách hợp lý hoặc ngẫu nhiên cho hoạt động của Dịch vụ và như được mô tả trong Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư .

4.4. Bạn cấp cho Công ty quyền không độc quyền, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi để xuất bản, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện Nội dung Người dùng liên quan đến Dịch vụ.

4.5. Mỗi người dùng Dịch vụ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng của mình. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, đơn vị tiền tệ, tính phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung Người dùng nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người dùng nào Nội dung. Tương tác của bạn với những người dùng Dịch vụ khác chỉ là giữa bạn và người dùng đó. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Dịch vụ nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia.

4.6. Theo các Điều khoản này, Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, (không có quyền cấp phép lại) để (i) sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn; (ii) Dịch vụ chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

4.7. Bạn đồng ý, đại diện và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ nhất quán với giấy phép, các giao ước và hạn chế nêu trên và sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc vi phạm bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý nào cho bất kỳ bên nào khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy định và pháp lệnh hiện hành liên quan đến Dịch vụ hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về những vi phạm cá nhân của mình đối với bất kỳ luật nào như vậy.

4.8. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc có được thiết bị và các dịch vụ viễn thông cần thiết để truy cập Dịch vụ và tất cả các khoản phí liên quan đến đó (chẳng hạn như thiết bị máy tính và nhà cung cấp dịch vụ Internet và phí phát sóng).

4.9. Chúng tôi giữ quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ (cho dù là các tính năng miễn phí hay tính phí) bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Bạn thừa nhận rằng nhiều hành động của Công ty có thể làm ảnh hưởng hoặc ngăn cản bạn truy cập Dịch vụ vào những thời điểm nhất định và / hoặc theo cách tương tự, trong thời gian giới hạn hoặc vĩnh viễn,

và đồng ý rằng Công ty không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào do hậu quả của bất kỳ hành động hoặc kết quả nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với việc xóa hoặc không cung cấp cho bạn bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào.

4.10. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Dịch vụ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn, mất dữ liệu hoặc các tổn hại khác đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn hại nào về cơ thể do bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên.

4.11. Công ty không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hình thức hỗ trợ khách hàng nào. Tuy nhiên, Công ty có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng cho bạn vào từng thời điểm, theo quyết định riêng của Công ty.

5. NỘI DUNG BÊN THỨ BA
5.1. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba và quảng cáo cho các bên thứ ba (gọi chung là “Quảng cáo của bên thứ ba”). Các Quảng cáo của Bên Thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Quảng cáo của Bên Thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp các Quảng cáo của Bên thứ ba này như một sự tiện lợi và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Quảng cáo của Bên thứ ba. Quảng cáo và thông tin khác do Quảng cáo trên trang web của bên thứ ba cung cấp có thể không hoàn toàn chính xác. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy. Khi bạn liên kết đến trang web của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách hiện hành của nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm quyền riêng tư và các hoạt động thu thập dữ liệu sẽ được chi phối. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ bên thứ ba nào. Các giao dịch của bạn và các giao dịch khác của bạn với Quảng cáo của bên thứ ba được tìm thấy trên hoặc thông qua Ứng dụng, bao gồm cả thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, chỉ giữa bạn và người bán hoặc nhà quảng cáo đó.

5.2. Bằng cách này, bạn giải phóng chúng tôi, các cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của chúng tôi khỏi các khiếu nại, yêu cầu bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, quyền, khiếu nại và hành động dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc phát sinh từ bất kỳ tương tác hoặc hành vi nào của bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác hoặc bất kỳ Quảng cáo của bên thứ ba nào.

6. THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ
6.1. Thông qua Dịch vụ, bạn có thể mua sự phát triển cá nhân được cá nhân hóa (“Mua”). Chi phí Mua hàng được cung cấp trong Dịch vụ.

6.2. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể thay đổi Giá mua bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ thay đổi giá nào như vậy bằng cách đăng giá mới trên Dịch vụ hoặc bằng cách gửi cho bạn thông báo qua email.

6.3. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính các khoản phí áp dụng cho phương thức thanh toán mà bạn gửi.

6.4. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách đảm bảo hoàn tiền, được kết hợp với các Điều khoản này.

6.5. Ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch nào khi nó đã được thực hiện. Khi bạn mua hàng, bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả các giao dịch mua là không thể hoàn lại và / hoặc không thể trao đổi. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được tiền hoàn lại trong một số trường hợp nhất định được nêu trong Chính sách đảm bảo hoàn tiền.

7. TUYÊN BỐ VÀ HẠN CHẾ CỦA NGƯỜI DÙNG
7.1. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: 7.1.1. bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này; 7.1.2. bạn không dưới 16 tuổi; 7.1.3. bạn sẽ không truy cập Dịch vụ thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; 7.1.4. bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;

7.1.5. bạn không sống ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; 7.1.6. bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ; và 7.1.7. việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

7.2. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

7.3. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Không được sử dụng Dịch vụ liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

7.4. Với tư cách là người dùng Dịch vụ, bạn đồng ý không: 7.4.1. lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Dịch vụ để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi; 7.4.2. thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ nào; 7.4.3. thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc công việc phái sinh nào từ Dịch vụ; 7.4.4. sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu nào, cho doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích khác mà Dịch vụ không được thiết kế hoặc dự định; 7.4.5. cung cấp Dịch vụ qua mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng cùng một lúc; 7.4.6. sử dụng Dịch vụ để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh hoặc theo bất kỳ cách nào để thay thế cho Dịch vụ; 7.4.7. sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với Dịch vụ; 7.4.8. phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ; 7.4.9. tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép đến Dịch vụ; 7.4.10. can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Dịch vụ hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Dịch vụ; 7.4.11. giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Dịch vụ; 7.4.12. cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Dịch vụ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ; 7.4.13. tải lên hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào các tệp chứa vi rút, sâu, trojan, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác; 7.4.14. sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Dịch vụ hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác; 7.4.15. sử dụng Dịch vụ để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc để gửi bất kỳ e-mail thương mại không được yêu cầu nào; 7.4.16. theo ý kiến ​​của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Dịch vụ có ý kiến ​​chê bai, làm hoen ố hoặc gây tổn hại theo cách khác; 7.4.17. sử dụng Dịch vụ theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; hoặc 7.4.18. nếu không thì vi phạm các Điều khoản này.

8. TỪ CHỐI BẢO HÀNH
TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ CÁC TRANG WEB KHÁC CỦA DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ CÁC TRANG WEB KHÁC CỦA DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CUNG CẤP TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG TÍCH HỢP BẰNG BẤT KỲ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HOẶC MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI NÀO, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI RÕ RÀNG. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (I) DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN KHÁC SẼ KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, TIN CẬY; (II) DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT HOẶC CÓ SẴN TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ NÀO; (III) BẤT KỲ LỖI HOẶC LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA; (IV) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC; HOẶC (V) DỊCH VỤ KHÔNG CAM KẾT CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ KẾT QUẢ NÀO ĐÓ.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
9.1. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI (VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN CỦA CHÚNG TÔI) CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ LỢI NHUẬN NÀO, HẬU QUẢ, BẤT KỲ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỊCH VỤ (BAO GỒM TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG), HOẶC QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG) VÀ QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA LÀ RỦI RO VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT KHẢ NĂNG KẾT THÚC DỮ LIỆU.

9.2. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HỢP QUY CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÁC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐẶT RA TRÊN LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ ĐIỀU KHOẢN GIỮA CÔNG TY VÀ BẠN.

9.3. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ TUỲ THUỘC VÀO QUYỀN XÉT XỬ.

10. BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty, những người kế nhiệm, các công ty con, chi nhánh, bất kỳ công ty liên quan nào, các nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác của Công ty cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của mỗi người trong số họ là vô hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư, từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ, (ii) Nội dung Người dùng của bạn, hoặc (iii) việc bạn vi phạm các Điều khoản này. Công ty có quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ chúng tôi về những khiếu nại này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục cần thiết.

11. SỬ DỤNG QUỐC TẾ
Công ty không tuyên bố rằng Dịch vụ có thể truy cập, thích hợp hoặc có sẵn hợp pháp để sử dụng trong khu vực tài phán của bạn và việc truy cập và sử dụng Dịch vụ bị cấm từ các lãnh thổ nơi làm như vậy là bất hợp pháp. Bạn truy cập Dịch vụ theo ý mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

12. YÊU CẦU TRỌNG TÀI VÀ KHỞI KIỆN TẬP THỂ
12.1. VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐỂ HIỂU RÕ CÁC QUYỀN CỦA BẠN. NGOẠI TRỪ KHI LUẬT PHÁP CẤM, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ TRONG TƯƠNG LAI PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA KHIẾU NẠI CUỐI CÙNG, RÀNG BUỘC VÀ RIÊNG TƯ.

12.2. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỈ CÓ THỂ MANG LẠI BẢN YÊU CẦU TRONG NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN NHỰA (LÃNH ĐẠO HOẶC NGƯỜI KHÁC) HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC NHẬP KHẨU HOẶC ĐẠI DIỆN. BẠN ĐỒNG Ý HƠN RẰNG NGƯỜI ĐIỀU TRA CÓ THỂ KHÔNG XÁC NHẬN TIẾN TRÌNH HOẶC YÊU CẦU HOẶC KHÁC HIỆN TẠI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CỦA ĐẠI DIỆN HOẶC KIỆN TẬP THỂ.

12.3. BẠN VÀ CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, CÁC BÊN LIÊN QUAN, ĐỒNG Ý VỚI VIỆC PHÂN XỬ CỦA TRỌNG TÀI (NGOẠI TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ YÊU CẦU TỪ TÒA ÁN), GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOẠI LỆ ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY, ĐỐI VỚI TẤT CẢ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, DỊCH VỤ HOẶC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ.

12.4. Trọng tài là cách thức giải quyết tranh chấp không chính thức thay vì kiện ra tòa. Trọng tài có thể trao các khoản bồi thường và thiệt hại tương tự mà tòa án có thể đưa ra. Vui lòng xem thêm thông tin về trọng tài tại http://www.adr.org.

12.5. Nếu bạn bắt đầu phân xử trọng tài chống lại chúng tôi, bạn phải cung cấp Thông báo thứ hai cho Công ty tại Địa chỉ Thông báo Trọng tài trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày bắt đầu phân xử trọng tài. Các quy tắc và biểu mẫu AAA có sẵn trực tuyến tại http://www.adr.org Trừ khi Nhu cầu của bạn bằng hoặc lớn hơn 1.000 đô la hoặc được nộp với mục đích xấu, trong trường hợp đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán phí nộp đơn, nếu bạn được yêu cầu trả phí nộp đơn để bắt đầu phân xử trọng tài chống lại chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả cho bạn khoản thanh toán phí nộp đơn đã xác nhận của bạn khi chúng tôi nhận được Thông báo thứ hai tại Địa chỉ Thông báo Trọng tài mà bạn đã bắt đầu phân xử cùng với biên lai chứng minh đã nộp lệ phí nộp hồ sơ.

12.6. Một trọng tài viên duy nhất, độc lập và khách quan sẽ được bổ nhiệm theo Các quy tắc, như được sửa đổi ở đây. Bạn và Công ty đồng ý tuân thủ các quy tắc sau, nhằm hợp lý hóa quy trình trọng tài và giảm chi phí và gánh nặng cho các bên: (i) trọng tài sẽ được tiến hành trực tuyến và / hoặc chỉ dựa trên văn bản đệ trình, cách thức cụ thể do bên khởi xướng trọng tài lựa chọn; (ii) trọng tài sẽ không yêu cầu bất kỳ sự xuất hiện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản; và (iii) bất kỳ phán quyết nào về phán quyết mà trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

12.7. ĐỐI VỚI PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÉP THI HÀNH THEO PHÁP LUẬT, BẠN VÀ CÔNG TY ĐỒNG Ý RẰNG BẠN VÀ CÔNG TY CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI.

12.8. Trọng tài sẽ có thẩm quyền độc quyền và duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích, xây dựng, hiệu lực, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư và điều khoản trọng tài này. Trọng tài sẽ có thẩm quyền độc quyền và duy nhất để xác định liệu điều khoản trọng tài này có thể được thực thi đối với một bên không tham gia thỏa thuận này hay không và liệu một bên không tham gia vào các Điều khoản này có thể thực thi điều khoản của mình chống lại bạn hoặc chúng tôi hay không.

12.9. Trừ những trường hợp bất thường, trọng tài sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình trong vòng 120 ngày kể từ ngày trọng tài được chỉ định. Trọng tài có thể gia hạn thời hạn này thêm 30 ngày nếu có lý do chính đáng và vì lợi ích của công lý. Tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được đóng đối với công khai và bí mật, và tất cả các hồ sơ liên quan đến đó sẽ được niêm phong vĩnh viễn, trừ khi cần thiết để có được xác nhận của tòa án về phán quyết trọng tài. Phán quyết của trọng tài sẽ được lập thành văn bản và sẽ bao gồm một tuyên bố nêu rõ lý do giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. 

12.10. Các điều khoản đã đầu tư của Mục 12 này sẽ không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào trong đó một trong hai bên tìm kiếm biện pháp cứu trợ công bằng để bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác của bên đó. Để tránh nghi ngờ, bạn đồng ý rằng, trong trường hợp Công ty hoặc bên thứ ba vi phạm các Điều khoản này, thiệt hại hoặc tác hại, nếu có, gây ra cho bạn sẽ không cho phép bạn tìm kiếm biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp công bằng khác chống lại chúng tôi, và của bạn chỉ có biện pháp khắc phục đối với những thiệt hại bằng tiền, tùy thuộc vào các giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong các Điều khoản này.

12.11. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng, mặc dù có bất kỳ quyền nào khác mà một bên có thể có theo luật pháp hoặc theo vốn chủ sở hữu, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này (bao gồm Chính sách quyền riêng tư) hoặc Dịch vụ, ngoại trừ yêu cầu bồi thường, phải được thực hiện bằng cách đệ trình lên tòa án tương ứng trong vòng một (1) năm sau khi đơn kiện được tích lũy.

12.12. Tất cả các khiếu nại bạn đưa ra chống lại Công ty phải được giải quyết theo Phần này. Tất cả các khiếu nại được đệ trình hoặc đưa ra trái với Mục này sẽ được coi là đệ trình không hợp lệ. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại trái với Phần này, Công ty có thể thu hồi phí luật sư và bồi hoàn chi phí của mình, với điều kiện là Công ty đã thông báo bằng văn bản cho bạn về khiếu nại được nộp không đúng cách và bạn không rút lại khiếu nại đó ngay lập tức.

12.13. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với điều khoản trọng tài này (ngoài thay đổi đối với Địa chỉ thông báo trọng tài của chúng tôi), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Địa chỉ thông báo trọng tài của chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thay đổi , trong trường hợp đó, Tài khoản của bạn và giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và Mục này, có hiệu lực ngay trước khi các sửa đổi mà bạn từ chối, sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản này chấm dứt.

13. QUY ĐỊNH KHÁC
13.1. Việc chúng tôi không chậm trễ hoặc bỏ sót trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi xảy ra khi bạn không tuân thủ hoặc mặc định đối với các Điều khoản này sẽ làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào như vậy hoặc được hiểu là sự từ bỏ quyền đó và sự khước từ của Công ty đối với bất kỳ giao ước nào, các điều kiện hoặc thỏa thuận do bạn thực hiện sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo hoặc bất kỳ giao ước, điều kiện hoặc thỏa thuận nào khác có trong đây.

13.2. Theo Mục 12, nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và sẽ được sửa đổi để hợp lệ và có thể thực thi đồng thời phản ánh ý định của các bên ở mức độ lớn nhất được phép theo luật.

13.3. Trừ khi được quy định rõ ràng khác ở đây, các Điều khoản này quy định toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty về chủ đề của nó, và thay thế tất cả các lời hứa, thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến chủ đề đó.

13.4. Công ty có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ và tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ người nào khác, bằng bất kỳ cách nào, kể cả bằng cách xác nhận, và bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, bạn cho phép Công ty đồng ý với bất kỳ sự chuyển nhượng và chuyển giao nào như vậy. Bạn xác nhận rằng việc đặt trên Dịch vụ một phiên bản của các Điều khoản này cho biết một người khác là một bên của Điều khoản sẽ tạo thành thông báo hợp lệ cho bạn về việc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận (trừ khi được chỉ định rõ ràng).

13.5. Tất cả thông tin giao tiếp trên Dịch vụ được coi là giao tiếp điện tử. Khi bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua hoặc trên Dịch vụ hoặc qua các hình thức phương tiện điện tử khác, chẳng hạn như e-mail, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương tiện điện tử. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc bằng điện tử với bạn và những thông tin liên lạc đó, cũng như các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, tương đương với thông tin liên lạc bằng văn bản và sẽ có cùng hiệu lực như thể chúng bằng văn bản và có chữ ký của bên gửi thông báo. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng bằng cách nhấp vào nút có nhãn “GỬI”, “TIẾP TỤC”, “ĐĂNG KÝ”, “TÔI ĐỒNG Ý” hoặc các liên kết hoặc nút tương tự, bạn đang gửi một chữ ký điện tử ràng buộc pháp lý và đang tham gia vào một hợp đồng ràng buộc pháp lý . Bạn thừa nhận rằng các đệ trình điện tử của bạn cấu thành thỏa thuận và ý định của bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH ĐƯỢC BẮT ĐẦU HOẶC HOÀN THIỆN QUA DỊCH VỤ.

13.6. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không tuân thủ các Điều khoản này trong trường hợp việc không tuân thủ đó phát sinh từ các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Công ty.

14. LIÊN HỆ
Nếu bạn muốn gửi bất kỳ thông báo nào theo các Điều khoản này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: hi@kehoachnho.com, TCC & Partners, 31/31 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN TRÊN.

Cập nhật lần cuối: ngày 05 tháng 10 năm 2021